Предоставяне на административни услуги:

Задължителна информация

Признаване от чужбина на I - VI клас

Дубликати


ДОКУМЕНТИ:

1. ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИК, СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

1 клас - училищен учебен план за учебна 2023/2024

2 клас - училищен учебен план за учебна 2023/2024

3 клас - училищен учебен план за учебна 2023/2024

4 клас - училищен учебен план за учебна 2023/2024

5 клас - училищен учебен план за учебна 2023/2024

6 клас - училищен учебен план за учебна 2023/2024

7 клас - училищен учебен план за учебна 2023/2024

Годишен план за учебна 2021/2022

Правилник за дейността за учебна 2021/2022

Годишен план за квалификационната дейност през 2021/2022

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството

Програма за равен достъп до образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022

Стратегия за развитие за следващите четири години

Изпити в процеса на обучението 2021/2022


2. ПЛАН ПРИЕМ

Условия и ред на приемане на ученици за учебната 2021/2022

План прием за 1 клас за учебната 2021/2022

План прием за 5 клас за учебната 2021/2022

График за дистанционно обучение3. БЮДЖЕТ 2021 И ОТЧЕТИ БЮДЖЕТ 2020

Бюджет 2021

Отчет бюджет - 1 тримесечие на 2021

Отчет бюджет - 2 тримесечие на 2021

Отчет бюджет - 3 тримесечие на 2021

Отчет бюджет - 4 тримесечие на 2021

Бюджет 2020

Отчет бюджет - 1 тримесечие на 2020

Отчет бюджет - 2 тримесечие на 2020

Отчет бюджет - 3 тримесечие на 2020

Отчет бюджет - 4 тримесечие на 2020


4. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъп до информация

Информация относно предоставяне на достъп

Вътрешни правила за достъп до информация в ОУ "Николай Райнов"

Правила за осигуряване на достъп до обществена информация

Правомощия на директора на ОУ "Николай Райнов"

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация


5. РАЗПИСАНИЯ, ДНЕВНИ РЕЖИМИ, ГРАФИЦИ

Организация на учебен ден за учебна 2021/2022

Седмично разписание 1 - 4 клас, първи срок

Седмично разписание 5 - 7 клас, първи срок

Графици за консултации

6. АРХИВ


Годишен план за дейността на ОУ "Н. Райнов" - Кесарево
за учебната 2019/2020 година


Годишен план за квалификационна дейност на ОУ "Н. Райнов" - Кесарево за учебната 2019/2020 година

Стратегия за развитие на ОУ "Н. Райнов" - Кесарево
за периода 2016 - 2020 година


Правилник за дейността през учебната 2019/2020 година

Организация на учебния ден в ОУ "Н. Райнов" - Кесарево
за учебната 2019/2020 година


Училищни учебни планове по класове за учебната 2019/2020 година


Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 година

Бюджет за 2019 година

Отчет първо тримесечие 2019

Отчет второ тримесечие 2019

Отчет трето тримесечие 2019